Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen: Osallistava budjetointi vahvistaa lähidemokratiaa

Ajankohtaista

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa kaupungin tai kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Viime vuosien aikana siitä saatu paljon hyviä kokemuksia eri puolilla Suomea. Sillä on vahvistettu kuntalaisten ääntä, vastattu heidän arjessaan esille nousseisiin kysymyksiin ja aktivoitu ihmisiä mukaan yhteisten asioiden hoitoon ja niistä käytävään keskusteluun. Samalla päätökset on tuotu entistä lähemmäs kuntalaisia.

Hyviä kokemuksia on saatu kokeiluista esimerkiksi Tampereelta ja Lahdesta. Tampereen kaupunki käynnisti vuonna 2020 ensimmäisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin kokeilun, jonka teemaksi valittiin alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointi. Kokeilu tuotti yhteensä 12 erilaista projektia eri puolilla kaupunkia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lahdessa taas kaupunki pyysi kaupunkilaisilta ideoita ja ehdotuksia eri kaupunginosien kehittämiseksi, jonka jälkeen saaduista ehdotuksista järjestettiin julkinen kuuleminen sekä työpajoja, joiden jälkeen kaupunkilaiset pääsivät äänestämään toteutettavasti lopullisista vaihtoehdoista.

Yhteistä osallistuvan budjetin hankkeille on monessa tapauksessa ollut konkreettisuus, välitön näkyvyys kuntalaisten arjessa sekä monesti vahva painostus hyvinvoinnin lisäämiseen. Osallistavan budjetin hankkeilla on pystytty verrattain pienilläkin rahasummilla vahvistamaan kuntalaisten kiinnostusta yhteisten asioiden edistämisestä, oman asuinalueen tai kaupunginosan kehittämisestä sekä kuntalaisten äänen kuuluvuutta päätöksenteossa.

Tämän vuoksi Joensuun SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen osallistavan budjetin kokeilusta myös Joensuussa. Toivomme sen innostavan kaupunkilaisia laajasti ottamaan osaa yhteisten asioiden hoitoon ja luovan uutta ja aktiivista kansalaiskeskustelua ja -toimintaa. Ihmisten toiveiden herkempi kuuleminen ja lähidemokratian vahvistaminen tulee nostaa voimakkaammin esille myös valtuustotyössä.  

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Joensuun kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja