Pohjois-Savon Aluevaaliohjelma

Mistä aluevaaleissa on kysymys?
Hyvinvointialuevaalit ovat lähihistoriamme tärkeimmät vaalit. Vaaleissa valitaan edustajat päättämään meidän kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Meille sosialidemokraateille hyvinvointi syntyy toimivasta arjesta ja luotettavista palveluista.

MEIDÄN SOSIALIDEMOKRAATTIEN MIELESTÄ:

Vahvat ja luotettavat julkiset palvelut
Tulevaisuudessa hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ensihoidon ja pelastuspalvelut koko Pohjois-Savon alueella. Palvelut tuotetaan pääosin julkisesti. Niitä täydentävät kolmannen ja yksityisen sektorin toimijat. Tämä on meidän sosialidemokraattien mielestä juuri oikea järjestys.

Hoitoa on saatava aina tarvittaessa
Hoitolupaus tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollossa hoidon tarve arvioidaan samana päivänä, kun asiakas ottaa sosiaali- ja terveyskeskukseen yhteyttä. Kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Odotusaikoja on lyhennettävä myös muissa palveluissa, kuten mielenterveyspalveluissa ja suunterveydenhoidossa.

Tärkeät lähipalvelut
Lähipalvelut ovat kaiken perustana. Palvelujen saaminen tutuilta ammattilaisilta tuo turvaa. Palveluita on järjestettävä siellä, missä niiden käyttäjät ovat. Digitaaliset ja sähköiset palvelut tukevat oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja täydentävät tarjontaa. Ne eivät syrjäytä ammattilaisen kohtaamista.

Palvelut yhdeltä luukulta – pompottelu pois
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus liittää palvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Samasta paikasta tulee saada apua ja neuvoja sen sijaan, että ihmistä siirretään luukulta toiselle.

Pelastustoimi turvaa koko Pohjois-Savoa
Pelastustoimen palvelutaso on turvattava koko maakunnan alueella ja sopimuspalokuntien kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Palveluja on saatava kohtuullisessa ajassa. Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyötä on tiivistettävä. Suuronnettomuuksiin varautumisessa pelastustoimen ja sairaanhoidon yhteistyö ensihoidosta päivystyksiin ja vaativaan tehohoitoon on tärkeää.

Mielenterveyteen varhainen tuki
Mielenterveysongelmiin on saatava apua ajoissa ja arjen ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja työpaikoilla. Tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palveluja. Eheät mielenterveyspalvelut tarvitsevat sosiaali-, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Hyvä ja ennakoitava kumppani järjestöille
Järjestöt tuottavat monipuolisia palveluja sekä vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa asukkaille ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Järjestöjen toimintakyky tulee taata esimerkiksi tiloja tarjoamalla ja avustuksilla.

Ikääntyneellä on oikeus kotiin
On tärkeää, että ikääntyneet voivat mahdollisimman usein ja pitkään asua kotona. Tämä varmistetaan vahvistamalla kotihoitoa ja tuettua asumista. Ikääntyneen koti voi olla myös siellä, missä tukea ja hoivaa on saatavissa ympärivuorokautisesti. Tehostetun palveluasumisen on oltava mahdollista oikea-aikaisesti.

Omaishoidolle sille kuuluva arvo
Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä yhteiskunnan hyväksi. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava. Omaishoitajien työtä ja jaksamista tulee tukea tasalaatuisilla ja riittävillä palveluilla.

Vammaisten henkilöiden perusoikeudet turvattava
Vammaisille henkilöille on mahdollistettava osallistuminen omien palvelujen suunnitteluun. Palvelujen esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vammaisen henkilön liikkumisen turvaamiseksi kuljetuspalveluissa on huolehdittava toimivasta yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

Työllisyyttä edistetään yhteistyössä
Työttömät tarvitsevat saumatonta kuntien, järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä työkyvyn ylläpitämiseksi ja merkityksellisen arjen mahdollistamiseksi. Asiakaslähtöinen ja osallisuutta edistävä kuntouttava työtoiminta tukee työllistymistä.

Turvataan toimiva lastensuojelu
Perheitä tuetaan ennaltaehkäisevillä palveluilla, varhaisella tuella ja hyvällä yhteistyöllä. Aina tämä ei riitä ja tästä syystä tarvitaan lastensuojelua, jossa lapsen etu on ensisijainen. Tavoitteena on, että perhe saa toimia tutun ja luotettavan työntekijän kanssa ja saa tarvittaessa monialaista apua.

Huolehditaan erikoissairaanhoidon saatavuudesta
Kuopion yliopistollinen sairaala ja sen rinnalla Iisalmen ja Varkauden poliklinikat ja sairaalat muodostavat hyvän ja toimivan erikoissairaanhoidon kokonaisuuden. Näin voidaan tukea maakunnan perusterveydenhuoltoa. Kolmen ympärivuorokautisen päivystyksen vakiinnuttaminen pysyväksi on sosialidemokraattien tavoite.

Jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö
Hyvinvoiva ja työhön motivoitunut ammattilainen on hyvän ja laadukkaan palvelun tae. Tämä tarkoittaa työsuhteiden vakinaistamista ja edellyttää hyvää johtamista. On panostettava työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tämä johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen vetovoiman lisääntymiseen